ผู้ประกอบการ

สถานพยาบาลคลินิก

คู่มือประชาชน

 1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
 2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
 4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
 5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
 6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
 7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 8. การแจ้งเลิกคลินิก
 9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
 10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
 12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
 14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล